Saga > potlhmo' lang > Innihald

faq 5-woQ reading Dev

Aug 05, 2015

reading Dev woQ:
vaj Sov woQ Qav Users pagh below 'op lang pa' je' & chut lulajpu'bogh & wov led street solar jom:
1) nuqDaq 'oH mIchHom Qav installation?
pong Sep? pong province wo' &? pagh veng pong chIm'e'? ghob'e' waw' qar chut lulajpu'bogh Daq solar woj lo'. pIm woj solar rep (peaksun poH) ghaj pIm Daq. waw' rap cost product ghuS Suq led HoS je veb woj solar. cost product veb Suq ghuS woj solar mIchHom. wa' mu', peaksun poH rom vaj DISov location lo' vaj solar beq 'ul 'aplo'mey Dunmo' solar led street lighting pat 'ej laH chut lulajpu'bogh maH.
2) poH ghap ram wov?
lighting poH per ram je vaj Sov qar chut lulajpu'bogh. veb cost Suq nI'qu' rep 'ej luq, ghuS cost Suq poH shorter. neH 4 rep per jaj nIS 'op woQ, 6 rep, 'ej rut 12 rep nIS 'op vaj naQ lighting nIS. 11-12 Hrs ghap ram motlh chup maH vaj naQ ram laH wov.
3) 'ab DuraS?
motlh vo' 4 m; 5 m; 6 m; 7 m; 8 m; 9 m; 10 m; 12 m. veb HoS led road, tlheD vaj DuraS 'ab potlh tlheD led street solar chut lulajpu'bogh nIS veb DuraS. 'ej DuraS 'ab vaj wutlh woQ pa' Inquiry Mail, jatlhpu' Mobile pagh ngeH.
4) quantity?
'IjmeH qar quantity confirmation woQ, nuqneH nuja' maHvaD je vaj Dunmo': reH vI'Iprup & qar 'ay' laH Suq 'e' 'ej loading chom laH check maH je.
5) vay' DaHar chut lulajpu'bogh QaHjaj ghu', nuqneH nuja'.
wa' mu': latlhpu'vaD DISov je' details, net poQbej wIlo'bogh chut lulajpu'bogh.