Saga > potlhmo' lang > Innihald

je' floodlights chay' led vay'

Aug 04, 2015

'e' DaH lo' led floodlight qaStaHvIS law' occasions, vaj Sovlu'chugh umqu' ghot nIS maH Hoch aspects Sov floodlights, vay' procurement activities led floodlights 'ar ghoj nIS nIS attention neH procurement mIw Hap led, 'ej tlha' simply maqarmeH DISov Hoch.

wa'DIch paQDI'norgh luchenmoHmeH Hoch, DujlIj wa'DIch wutlh nIS maH Doch vaj floodlights brightness (mcd), bImejnIS SeH motlh tlhoy pIm, 'ay' qaStaHvIS peQ je ghob'e' HeQ jatlhtaH 'uD patlh Segh jIH pIm brightness, selection latlh DeSDu' ease legh.

chutmeyvam HaD antistatic, floodlight led relatively nI' yIn yIlo', 'ay' doesn't chol qutlh, veqlarghHeyvam law' puS 700v static led floodlight je 'ut occasions Sar, so as to Samta'meH tlhegh apply.

jatlhqa' wavelength led SoD wIv 'e' consistent, nIS wov colors 'ach relative 'ay' wej 'eS, nIS requirements ghom nIS color products lIng.

vaj tu'lu' leakage Qu'mey potlh requirements, leakage Qu'mey potlh led floodlight relatively shorter lifespan, 'ay' wej SoHvaD jen.

vaj tu'lu' jol tajvaj DuH, nuq tajvaj mIwqoqvam'e' product, wutlh bImejnIS vaj scattering tajvaj SoH wutlh Dunmo' 'ay' Samta'meH mo' le' Segh jol tajvaj, chut lulajpu'bogh 'ej 'angbogh Da lo' QaQ bImejnIS.

vaj tu'lu' wuq according to wov 'ej mIwqoqvam'e' led floodlights DawIvpu', generally floodlights lumen led smaller relatively mamej nI'qu' chavmoH yIn 'ej luq 'ay' 'oHbe' qutlh.

vaj legh Qeb size Segh nuq 'ab lo', nIpon selection 'ej-'ay' puS taiwan 'ej cheaper domestic Qeb laHlIj overall Qeb maHvaD 'ej Qeb yIqaw relatively QaQ, 'ej 'ay' moj proportional, QaQ wIv Qeb floodlights led QaQ Samta'meH ngaQHa'moHwI'mey.

ghormoHlaw' ghaj colloidal wIv, peQ led pan chep jatlhtaH colloidal epoxy resin 'ej latlh ghaj jen laHlIj led mI chep jatlhtaH nIS QaQ anti-uv baH yIqaw, maH neH 'ej laH ghorgh wIv according to wIv nIS, je Hung laH, qel shang potlh, qaSpu'DI' Hoch neH wIv QaQ led mI wa'DIch concern vIHtaHbogh Hung yIqaw 'oH ghob'e' chep jatlhtaH , De''e' nargh Hung vImech qab taS qay'.