Saga > potlhmo' lang > Innihald

street chep gradient HoS Darling Dev

Aug 04, 2015

'e'. jatlh Hop Super, pIH, jIchegh mI' chIS DIS Qu' mining, pa' global Har'a' vInuDmo' HoS crisis currently vaj hou chaq mining muq oil HoS Human social development Hap, 'u' waw', 'ach pong 'angbogh Da vo' define shang jatlh, emerge, Human social development Hutlh laHlIj HoS HoS nargh 'ej 'Itlh cham lo'. , national economic wej lurIHbogh, potlhmeyDaq street je HoS, chaq 'angbogh Da, HoS je development 'ach moj Dev Street rookie vItlha'.

Qochbe'ghach DanoHmeH HoS Hal, Hutlh Qatlh 'ej costly pipeline, layout adjustable lighting, solar wov solar woj HoS, solar panels DanoHmeH 'ul 'aplo'mey during jaj ram 'ul 'aplo'mey 'ej Huj 'ej HoS toD 'ej pollution-tlhab, HurDaq manual yo'SeH ngaDmoH je reliable, Huch 'ul neb 'ej leH-tlhab pol.

basically, solar features, universal, soundness, DaH nobvam nuj tInqu' ghaj 'ej nI'taHvIS, qaS maH 'utmo' Dujvam led jatlhtaH:

1, ledled jatlhtaH installation nap convenient, 'ej HurDaq cable rur motlh street jatlhtaH, such as engineering lan chaH, nIS neH jaS wa' waw', mounted, lan Hoch wiring SeH 'ej 'ay' neH Dalbogh naQ Dumerbe'.

2, 'eS yo'SeH leH 'ej costs wov led. qet automatic SeH pat je naQ, Hutlh Human intervention, 'ej costs leH loQ.

3, led street wov solar HoS lo' naQ lo' Sup solar HoS, chenmoH conventional HoS shortage alleviate be.

law' 'utmo' Dujvam, ghIq tlheD Dev 'ach pa' reH 'op shortcomings Qu'mey potlh HoS crisis, 'ach environmental protection HoS saving 'ej concept conform Dev street jatlhtaH, 'e' je Sum pIq, ghaH development QeD cham je, Dub taH Dev jatlhtaH yIqaw, Dub taH deficiencies Har jIH.