Saga > culture De' je > Innihald

led wovmoHwI' law' smaller, ralqu'nIStaH potlhmeyDaq Street wov SuD

Aug 04, 2015

lin yandan, evaluation discomfort muDuQ QeHDaj potlhmeyDaq motlh waw' potlhmeyDaq tlhoQ Hal chep, chaq wej yuQmeyDaq pa'vetlh led, example rap brightness puS potlhmeyDaq led jatlhtaH smaller, discomfort muDuQ QeHDaj chaq ghur ghu'vam. loQ addition neH HoS Dev SuD 'ay' spectrum chIS typical, latlh muDuQ QeHDaj, laH je luH 'oH SeH wov vision SuD brighter waw' HaD previous, pa' brightness rap context.

investigation, laboratory HIjmeH, imitating pIm bopummeH road lighting je chut lulajpu'bogh team. Hoch wep qIj, vaj pa' mo' tlhoy' 'ej ghor 'ej qaStaHvIS pa' around lan pIm chep imitation Hurgh road shang led street lighting ghu', personnel adjustment chep Qul, 72 mut chenmoH pIm chep je, Sap observer requirements wej 'ey muDuQ QeHDaj chep patlh 9 define, total grade muq, vo' "humble" "Qam" Qul personnel.

muDuQ QeHDaj waH pa' waH tu'lu' 'op benchmarks jatlh lin yandan: "naH jajmeymaj uncomfortable muDuQ QeHDaj potlhmeyDaq Hal led pa'vetlh characteristics applicable, 'ach chaq Sov wIHutlh comfort 'ej muDuQ QeHDaj factors ratlh unchange." lighting loS-lang experimental pat parameters modified researchers: Dev led wov patmey lulo'ta' brightness, vo' observer lang jIH dimensions tlheD led, brightness 'ej puS tajvaj tu'.